Menu

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid:
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op levering van zaken en/of verrichte werkzaamheden waarbij HS Brandbeveiliging, hierna HS, partij is.
 2. Aanbiedingen/het tot standkomen van overeenkomsten:
  Alle aanbiedingen van HS zijn geheel vrijblijvend en door HS verstrekte opgave zijn niet bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat door HS aan de afnemer schriftelijk is bevestigd.
 3. Prijzen:
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op levering van zaken en/of verrichte werkzaamheden waarbij HS Brandbeveiliging, hierna HS, partij is.
 4. Toepasselijkheid
  De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 5. Levering:
  HS streeft ernaar de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk na te komen doch een overschrijding van de levertijd met minder dan een maand geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 6. Betaling:
  • Alle facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald, bij gebreke waarvan de debiteur direct verzuim verkeert. In dat geval zullen over het openstaande bedrag rente van 8% per maand en buitengerechtelijke incassokosten van 25% van de hoofdsom (incl.BTW) met een minimum van € 75,- in rekening gebracht worden.
  • Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan HS te zijn gemeld bij gebreke waarvan afnemer zijn rechten uit dien hoofde zal hebben verspeeld.
 7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:
  • HS behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor totdat alle openstaande facturen, uit welke hoofde dan ook verschuldigd, volledig zullen zijn betaald. Indien HS dit wenst zal op de geleverde zaken, na eigendomsoverdracht, een pandrecht te hare behoeve worden gevestigd; afnemer verplicht zich ter zaken op de eerste verzoek zijn volledige medewerking te verlenen.
  • Voor het geval dat de afnemer een verplichting uit de overeenkomst jegens HS niet zal zijn nagekomen zal HS gerechtigd zijn de door haar geleverde zaken direct terug te nemen. Voor dat geval geeft afnemer HS toestemming bij deze iedere plaats te betreden waar betreffende zaken zich zullen bevinden.
 8. Reclames en garantie:
  • Ingeval van gebreken dient de afnemer binnen 14 dagen na levering, dan wel, bij een verborgen gebrek, binnen 14 dagen het ontdekken ervan, schriftelijk bij HS te reclameren, bij gebreke waarvan alle rechten en bevoegdheden om op grond van het gebrek te claimen vervallen zullen zijn.
  • De door HS geleverde zaken kennen, tenzij anders aangegeven, een volledige garantie van 6 maanden . Indien gedurende de garantieperiode gebreken aan de geleverde zaken optreden zal HS deze gebreken verhelpen zonder dat de kosten daarvan aan de afnemer in rekening gebracht zullen mogen worden. HS behoudt zich het recht voor eventuele defecte zaken dor andere zaken te vervangen.
 9. Aansprakelijkheid:
  • HS is niet aansprakelijk voor enige, voortvloeiende uit en/of verband houdend met tussen haar en afnemer gesloten overeenkomst . Voorzover HS toch aansprakelijk mocht zijn zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent en dan nog tot het bedrag waartoe deze uitkering verleent.
  • HS zal in ieder geval nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het vergoeden van de zogenaamde gevolgschade of indirecte schade zoals bedrijfs-, milieu- of immateriële schade.
 10. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op levering van zaken en/of verrichte werkzaamheden waarbij HS Brandbeveiliging, hierna HS, partij is.
 11. Geschillen:
  Alle overeenkomsten tussen HS en haar afnemers zullen worden beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen hierover zullen uitsluitend mogen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht dan wel, zulks naar keuze van HS voor een andere op grond van de Nederlandse wet bevoegde Nederlandse rechter.

Certificeringen

HS Brandbeveiliging
HS Brandbeveiliging

Contact

Oostergracht 24
3763 LZ Soest

Tel: 035 - 602 79 66
Fax: 035 602 79 65
E-mail: info@recordbrandbeveiliging.nl